Kiekviena mūsų gyvenimo detalė yra iš anksto numatyta dar prieš mums ateinant į šį gyvenimą. Visas gyvenimas yra suplanuotas kaip tobulas išsilaisvinimo kelias. Kiekvienas gyvenimo įvykis skirtas tobuliausiu laiku lengviausiu keliu ir mažiausiai energijos reikalaujančiu eiliškumu pakelti mumyse esančias įtampas, kad jas paverstume ramybe. Kiekvienos įtampos išlaisvinimas turi padėti išsilaisvinti sekančiai įtampai. Kiekvieno žmogaus kiekvieno gyvenimo planas numato garantuotą galimybę išsilaisvinti iš priklausomybės nuo materialinio pasaulio. Tai realiai įmanoma, jeigu kiekvieną gyvenimo detalę žmogus priimtų kaip tobulą išsilaisvinimo galimybę, be vertinimų ir prieštaravimų, su visišku nuolankumu ir sutikimu tai patirti ir išgyventi. Tik taip kiekviena situacijose kylanti įtampa virsta visiška ramybe, kuri išsireiškia kaip būsena „gera“.

Religine mistine kalba kalbant, kiekvieno žmogaus gyvenimo paskirtis yra įvykdyti Dievo valią ir pakliūti į dangų. Taigi, kiekvieno žmogaus gyvenimas, kaip tobulas išsilaisvinimo planas, ir yra Dievo valia, o jos vykdymas – tai kiekvienos gyvenimo situacijos nuolankus patyrimas.  Tai įvykdęs žmogus patiria visiškos ramybės būseną, būseną be įtampų. Tai ir yra Dievo karalystė arba „dangus“.

Šią tiesą mums akivaizdžiai rodė Jėzus. Visi Jo gyvenimo įvykiai buvo aprašyti pranašystėse. Turėdamas begalinę galią, Jėzus panaudojo ją tarnystei ir parodė nulankumo pavyzdį. Jis nepakeitė nei vienos jo gyvenime numatytos detalės.
Savo sąmone aprėpdamas visos žmonijos sukauptas įtampas (nuodėmes), Jėzus su visišku nuolankumu priėmė visus šioms įtampoms išlaisvinti numatytus gyvenimo įvykius ir  akivaizdžiai parodė, kad tik visiškas besąlyginis Dievo valios vykdymas padaro žmogų laisvu ir nemirtingu.

Pamąstykim, kiek kartų gyvenime mes pasakėm ateinančioms aplinkybėms: „Na jau ne! To tai jau nebus!“
Gal tada pajausim, kodėl būsena „gera“ aplanko mus taip retai ir taip greitai ir skausmingai vėl pradingsta, užleisdama vietą praeities skausmui, nerimui dėl ateities ir nuolatiniam skubėjimui.

Ačiū Tau, Viešpatie, už šį suvokimą!

Su Meile,
Robertas